و تاریخ تکرار میشود.

یعنی من حتی اگه n بار تصمیم بگیرم که توی رابطه ام ادمیزاد باشم و خیانت نکنم و اگر دوست پسر n+1 امم باشه،باز هم میرینم.

۱۰ ۲

کریستینایم ارزوست.

با وجود اینکه کلمه ای که با "ک" شروع میشود و به "شعر" ختم میشود را همیشه به grey's anatomy  نسبت داده و میدهم..اما همچنان سریال روزهای تنهایی و تلخی من است.
هیچوقت تمام نشو.

۵ ۶
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان