گل گلاب خاتون

‏با تمام اطوارای فمینیستیم،گاهی دوس دارم بسط بشینم تو خونه
شوهرم خرجیمو بده و دغده ام این باشه چرا جاریم منو ختنه سورون پسرش نگفته خاک بر سر!
۱۳ ۱۳

اییش به خودم

یه اخلاق گندی دارم.یهو جوگیر میشم خصوصی ترین چیزامو واسه کس و نا کس رو میکنم بعد در کسری از ثانیه میگم که باز گوه اضافی خوردم.

امشب نیز همین اتفاق افتاد.

صرفا برای ثبت در تاریخ این پست نوشته میشود.باشد که عبرت گیریم.

۱۲ ۱۳

یوهاهاها

مادر ایرانی ظلم بزرگی به بچه هاش میکنه.یاد میده باید سوخت و ساخت.دختر ایرانی بزرگ میشه و میفهمه همچین هم از این خبرا نیست.میشه رید و رفت.

۸ ۱۲
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان